Poľovné lístky

Doklady potrebné k vydaniu PL

1. vypísanú a podpísanú žiadosť,

2. 2x Foto 3x3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)

3. súhlas dotknutej osoby

4. potvrdenie o poistení

5. občiansky preukaz

6. Poplatok za PL

7. Starý PL

Kliknite na logo a stiahnite si tlačivá potrebné pre vydanie PL pre občana SR a cudzinca.